คณะกรรมการของมูลนิธิฯ

  พลเอกหญิง ดร. ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ

ประธานกรรมการ

นายดุลทัศน์  ยิ่งเจริญ 

 รองประธานกรรมการคนที่๑

นายกิตติเดช กิจมโนมัย

รองประธานกรรมการคนที่๒

นางสาวสุภัตรา  เปรยเกิด

เลขาธิการและกรรมการ

พันเอกพงษ์เพชร  เกษสุภะ

กรรมการ

นายนิธิ  ธนโกเศศ

กรรมการ

นายชาญชัย พิกุลนาควงศ์

กรรมการ

นายอภิชาติ บุญมา

กรรมการและเหรัญญิก

นางนภาพร พิกุลนาควงศ์ 

กรรมการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ช่วยเหรัญญิก 

Duron Harmon Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey