ความเป็นมา

ชื่อโครงการ : โครงการรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม  เพื่อแผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง
ประธานโครงการ : พลเอกหญิงหญิง ดร. ท่านผู้หญิง อภิรดี  ยิ่งเจริญ
ผู้ดำเนินโครงการ : นายดุลทัศน์  ยิ่งเจริญ และ นางสุภัตรา  ยิ่งเจริญ

  

ที่มาของโครงการ
            โครงการนี้ที่มาเกิดขึ้นจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.๙  ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก จากพระราชดำรัสดังกล่าว ท่านผู้หญิง อภิรดี  ยิ่งเจริญ  ในฐานะถวายงานแด่พระองค์ท่านเป็นระยะเวลานานถึง ๖๐ ปี ขณะนี้ท่านอายุ ๘๔ ปี   ท่านอยากจะทำประโยชน์ให้แผ่นดิน เมื่อมีผู้น้องทุกข์เขียนจดหมายเกี่ยวกับป่าไม้ในอำเภอบึงกาฬ ณ ขณะนั้น ซึ่งบริเวณอำเภอบึงกาฬเต็มไปด้วยไม้พะยูงและป่าไม้ ที่ถือว่าเป็นไม้และป่าที่สำคัญของประเทศ ไม้พะยูงมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง ถือว่าเป็นไม้ที่สูง ที่ใช้ในการสร้างวัดวาอาราม พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์  และยังถือว่าเป็นไม้ที่ประโยชน์ต่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องของยาเสพติด สัตว์ป่าที่ถูกจับไปขาย สุนัข การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การทำลายผืนป่าและสิ่งผิดกฎหมาย ในพื้นที่ภาคอีสานตามเขตจังหวัดตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขง
ในการนี้ ท่านผู้หญิง อภิรดี  ยิ่งเจริญ  จึงคิดริเริ่มโครงการ : รักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง เพื่อแก้ปัญหาหารลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนเอกชน ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เล็งเห็นความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดิน ท่านผู้หญิงจึงมีความต้องการอยากให้โครงการนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยที่ไม่มีการแอบอ้างและแอบแฝงบุคคลอื่นใดและมาดำเนินการในภาคส่วนเอกชนอย่างแท้จริง

Duron Harmon Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey