ประวัติประธานมูลนิธิฯ

    

ประวัติย่อโดยสังเขป
พลเอกหญิง ดรท่านผู้หญิง อภิรดี  ยิ่งเจริญ

         พลเอกหญิง ดรท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ (เกิดเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙) ตำแหน่งคุณข้าหลวงชั้นผู้ใหญ่และราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์   เธอเป็นพลเอกหญิงท่านเดียวของประเทศไทยที่เป็นสามัญชน
ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ สกุลเดิม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นบุตรของ พลตรีพระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (สกุลเดิม ณ นคร) เป็นพี่สาวคนโต มีพี่น้องร่วมบิดามารดา  คือ
– นายอธึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
– นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรีไทย
– พลโทอุทาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตราชองครักษ์
– นายแพทย์เสนี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
– นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ
– นางมณีรัตน์ มรรคดวงแก้ว อดีตเลขานุการกรมชลประทาน
ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ  จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)
ด้านชีวิตครอบครัว ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ได้สมรสกับ นายอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตรธิดา ๔ คน คือ
๑.  นางกรองใจ บุนนาค
๒. นายกุลศักดิ์ ยิ่งเจริญ
๓. นางกุลยา ฉิมคล้าย
๔. นายดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทางทหารแต่งตั้งเป็น พลเอกหญิง ซึ่งเป็นเพียงท่านเดียวของประเทศไทยที่เป็นสามัญชน

รับใช้เบื้องพระยุคบาท
ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นพระอภิบาล (พี่เลี้ยง) ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช     เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์  สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ  ระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๕ – ๒๔๙๘ และเป็นข้าหลวงผู้ใหญ่รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ ถึงปัจจุบัน และเป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ดูแลงานภายในของพระองค์ด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– พ.ศ. ๒๕๔๒ –  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม)
– พ.ศ. ๒๕๔๑ –  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์    ช้างเผือก (ป.ช.)
– พ.ศ. ๒๕๓๓ –  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
และอื่นๆ

Duron Harmon Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey