วัตถุประสงค์มูลนิธิฯ

       มูลนิธิรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน ได้ดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9  ในเรื่องของความรักความสามัคคีของคนในชาติมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่อยากให้แตกแยกเป็นสีใดสีหนึ่ง ในนามของพลเอกหญิง ดร. ท่านผู้หญิงอภิรดี  ยิ่งเจริญ ประธานมูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน ที่ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มากว่า 60 ปี ก็อยากจะทำงานเพื่อแผ่นดินเพื่อพระองค์ท่าน จึงพยายามชี้นำให้ประชาชนคนไทยมีความรักความสามัคคีอย่างที่พระองค์ท่านมีรับสั่งว่า ถ้าทุกคนรู้หน้าที่รู้รักสามัคคีและไม่เห็นอำนาจเงินหรืออำนาจใดๆก็ตาม มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเห็นประโยชน์ของประเทศชาติ ประเทศชาติของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองและจะไม่เป็นเช่นทุกวันนี้ประธานโครงการฯจึงมีวัตถุประสงค์ว่าทำอย่างไรก็ได้ที่จะสร้างมวลชนให้เกิดความรักความสามัคคีให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนเป็นคนไทยและทำหน้าที่ของชนในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมูลนิธิฯก็ทำเพื่อ 3 สิ่งคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในเรื่องของชาติก็อยากจะให้คนไทยที่เกิดในผืนแผ่นดินไทยให้มีความรักความสามัคคีและสร้างขวัญกำลังใจสร้างธรรมาภิบาลให้ทุกคนได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในร่มบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสถาบันพระมหากษัตริย์และได้อยู่ในบวรพุทธศาสนาและคนไทยหรือชาวบ้านที่เดือดร้อน มูลนิธิฯของเราถ้าสามารถที่จะไปแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้หรือรับเรื่องร้องเรียนเพื่อที่จะช่วยนำเรื่องสู่เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องโดยตรงได้รับรู้ก็จะเป็นสื่อกลางที่จะทำหน้าที่นั้นๆให้เกิดธรรมาภิบาลกับประชาชนคนไทย ส่วนในเรื่องพระพุทธศาสนา ณ ขณะนี้พระพุทธศาสนาเราก็เริ่มอ่อนแอลง มีพระเถรานุเถระหลายรูปได้ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าควรจะทำเช่นไรที่จะทำให้พุทธศาสนาของเราเข้มแข็ง ฉะนั้นมูลนิธิฯของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนาและถ้ามีเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของพุทธศาสนาก็จะมาช่วยแก้ไขสถานการณ์และรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้มีความมั่นคงในพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื่องขึ้น ส่วนในเรื่อง พระมหากษัตริย์ ในฐานะประธานมูลนิธิฯเป็นข้ารองบาทพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มหัวใจท่านจึงอยากให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


Duron Harmon Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey