นิยามโครงการฯ

นิยามโครงการ รักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง

รักษ์ป่า  หมายถึง  เพื่อให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญและปลูกจิตสำนึกให้คนรัก ช่วยกันเพิ่มป่าและรักหวงแหนป่าไม้ไว้ และให้ชาวบ้านในพื้นที่อยู่กับป่าได้ คนและป่าพึ่งพาซึ่งกันและกัน
พะยูงไทย  หมายถึง  ไม้พะยูงถือเป็นไม้ที่สูงและมีประโยชน์มีคุณค่ามาก และเป็นไม้ที่สำคัญของประเทศ  ไม้ชนิดนี้เป็นไม้หายากจะมีแก่นที่แข็งแรง การที่จะมีแก่นที่แข็งแรงจะต้องเป็นไม้อายุเกิน ๑๐๐ ปี ท่านผู้หญิงจึงอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของไม้พะยูง และไม้พะยูงมีความหมายที่ดี จึงเอาไม้พะยูงเป็นตัวค้ำยันคนทั้งแผ่นดินและจะต้องเก็บรักษาไว้ค้ำคนไทยทั้งชาติ
พยุงธรรม  หมายถึง  ธรรมคำนี้มีทั้ง ๓ ธรรม  ธรรมคำแรก หมายถึง คนไทยควรมีธรรมะเป็นหลักยึดให้ทุกคนอยู่ในคุณงานความดี  ธรรมคำที่สอง ธรรมชาติ หมายถึง ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ควรจะต้องรักษาให้เกิดความสมดุล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา คนไทยจะต้องมีความสามัคคีเป็นปรึกแผ่น ฉะนั้นคนไทยทุกคนควรจะมีธรรมทั้ง ๓ อย่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข ด้วยหลักคุณธรรมและความยุติธรรม
ดังนั้น ท่านผู้หญิงจึงได้จัดตั้งโครงการฯนี้ขึ้นมา และได้มอบหมายให้บุตรชายและบุตรสะใภ้ คือ คุณดุลทัศน์  ยิ่งเจริญ และ คุณสุภัตรา  ยิ่งเจริญ  ได้ดำเนินงานโครงการฯ โดยท่านผู้หญิง อภิรดี  ยิ่งเจริญ  ได้มอบหมายให้คุณสุภัตรา  ยิ่งเจริญ  เป็นเลขานุการของโครงการ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้รับผิดชอบของโครงการฯ ในการลงไปสำรวจพื้นที่และหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งหลังจากการลงไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าว ทำให้พบเห็นปัญหาหลายๆ อย่างและปัญหาเหล่านั้นก็ล้วนมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน 

ปัญหาที่ค้นพบจากการสำรวจพื้นที่ดำเนินงาน
โครงการรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง
            . เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีการประพฤติมิชอบในทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงต่อการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นประการสำคัญเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติผิดมิชอบ มีการเอื้อประโยชน์ผู้กระทำผิดกฎหมาย ในการทำโครงการฯ เราไม่มีแนวร่วมจากหน่วยงานของรัฐ จากเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งทหาร ตำรวจ เข้ามาช่วยร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีปัญหาในเรื่องของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย จะเห็นได้ว่ามีการปิดบังซ่อนเงื่อนและเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด ดังตัวอย่าง เช่น มีนายทุนและผู้มีอิทธิพลบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ป่าสงวน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกลับไม่ดำเนินการสอบสวนอย่างจริงจัง หรือในเรื่องของการปราบปรามไม้พะยูง ทางโครงการฯได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แต่กลับไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามารับเรื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานปราบปรามในเรื่องของไม้พะยูงและอื่นๆอีก
             ๒. ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง  ไม้หวงห้าม และไม้หอม   เช่น  ไม้ประดู่ลาย,            ไม้ตะแบก, ไม้ยางนา, ไม้กระพี้,  ไม้เกล็ด(ซึ่งเป็นไม้ที่อยู่ในตระกูลเดียวกับไม้พะยูง), ไม้ชิงชัน  เป็นปัญหาที่หนักมากที่ต้องมีการดำเนินการแก้ไขเป็นการด่วน โดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ปกครอง  เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  อดีตนักการเมือง และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นส่วนใหญ่
            ๓.  ปัญหายาเสพติด  ซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกันระหว่างการแลกไม้พะยูงกับและยาเสพติด  เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการค้าและสนับสนุนให้แก่เยาวชน  เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากอดีตที่เคยทำนา  แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่มีการปลูกยางพารา  และมีการกรีดยางในช่วงกลางคืนถึงรุ่งเช้าทำให้ต้องใช้ยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการตัดไม้แลกกับยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากในขณะนี้
. ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า  เพื่อใช้พื้นที่ในการปลูกยางพารา และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอิทธิพล นายทุนและชาวบ้านได้ลุกล้ำและทำลายต้นพะยูง กฤษณา ชิงชัน ประดู่ลาย  ตะแบก  เข้าไปในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 . ปัญหาที่ดินทำกิน  เนื่องจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่ ของรัฐ นักการเมืองผู้ที่มีอิทธิพลและนายทุน ทำให้ชาวบ้านที่เคยทำกินอยู่ก่อนไม่มีที่ที่จะดำเนินการเพาะปลูกเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพจึงได้มีอาชีพใหม่เกิดขึ้น คือการรับจ้างตัดไม้ ขนไม้ บอกแหล่งของไม้หวงห้ามในป่าสงวนที่พ่อค้าต้องการซื้อ
.  ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ (การเข้าถึงการพยาบาลการศึกษาและค่าครองชีพ) คนในพื้นที่ยังขาดความรู้ในเรื่องกฎหมาย จึงทำให้เกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำให้เจ้าหน้าที่บางคนเอารัดเอาเปรียบต่อชาวบ้านในพื้นที่อย่างไม่เป็นธรรม
.  ปัญหาจิตสำนึกของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่   ส่วนใหญ่เล็งเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ความที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้มีอิทธิพล นักการเมืองและผู้นำท้องถิ่นที่หวังประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่าส่วนรวมจึงทำให้ประชาชนต้องรีบเร่งทำมาหากินเพื่อตัวเองโดยนึกถึงส่วนรวมน้อยมาก
จากปัญหาที่พบ ป่าไม้ถูกบุกรุก ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตภาคอีสาน ในพื้นที่เขตชายแดนริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และสมุนไพรหลากหลายชนิด โดยเฉพาะไม้พะยูง ที่ป่าดงดิบกะลาสีชมพู ที่ภูสิงห์ ภูวัว ภูทอก และภูลังกา มีอายุเกิน ๑๐๐ ปี ขึ้นไป ด้วยธรรมชาติของภูมิอากาศพื้นที่แถบนี้ ทำให้ไม้พะยูงมีสีสันที่สวยงามเป็นที่สนใจของประเทศเพื่อนบ้าน และด้วยราคาที่สูงของไม้พะยูง มีการแลกไม้พะยูงกลับมาด้วยยาเสพติด
ปัจจุบันมาตรฐานของพื้นที่ป่าไม้ กำหนดให้ ๔๐% ของพื้นที่ แต่วันนี้พื้นที่ป่าเหลือไม่ถึง ๒๒% จะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่าจริงๆเหลือน้อยมาก พื้นที่ป่าสงวนมีทั้งสิ้น ๑,๐๒๑ ป่า แทบจะไม่เหลือ เพราะถูกบุกรุก ปลุกปาล์ม และปลูกยางพารากว่า ๙๐% ของพื้นที่ป่าสงวนมีคนจับจองหมดแล้ว
ภาคอีสาน ทั้งอีสานเหนือจรดอีสานใต้ พื้นที่ป่าถูกทำลายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดเลย  อุดรธานี  บึงกาฬ  นครพนม  สกลนคร  จนถึงจังหวัดมุกดาหาร เราแทบจะไม่เหลือ “ป่ากำมะหยี่” ซึ่งช่วยซับน้ำอยู่ในขณะนี้ วิธีการปลูกยางพารา ณ ปัจจุบันใช้รถไถ ใช้ยาฆ่าหญ้า ทำให้ป่าราบเรียบไม่ต่างจากสนามหญ้า ฝนตกมาไม่มีป่าไม้มาซับน้ำ ฉะนั้นจึงเป็นการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร และปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันแทน
ชาวบ้านมีปัญหาที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐที่ผ่านมา เรื่องการจัดสรรพื้นที่ ส.ป.ก. ให้กับคนจนที่ไม่มีที่ทำกิน โดยนำพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ไปปฏิรูปเกือบ ๔๐ ล้านไร่ แต่ปัจจุบันกลับพบว่านำไปใช้ผิดประเภท จากการจัดสรรให้เป็นพื้นที่การเกษตร ปรากฏว่าพื้นที่  ส.ป.ก. บางแห่งถูกนำไปสร้างรีสอร์ท บางแห่งเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง ตั้งแต่ต้นขั้วที่สำนักงานที่ดินอำเภอ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดเอง และจากการสำรวจพื้นที่ ส.ป.ก. ในจังหวัดบึงกาฬ นายทุน ผู้มีอิทธิพล นักการเมือง ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา อาจารย์ อื่นๆ ได้ครอบครองพื้นที่มากกว่าคนจน
จากข้อมูลที่ได้ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชน และเยาวชน ถือพลังบริสุทธิ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีกองกำลังดังกล่าว ซึ่งเป็นกองกำลังในการป้องปรามและเป็นหูเป็นตาเรื่องการลักลอบตัดไม้
ดังนั้นในระยะเริ่มต้นของโครงการฯ จึงเน้นการสร้างขวัญและกำลังใจรวมทั้งการผูกมิตรระหว่างทหารพราน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่  เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเข้ามาร่วมมือแก้ไขปัญหา ทำให้ทหารพราน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน และเยาวชนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แต่แล้วทหารและหน่วยงานของภาครัฐในจังหวัดไม่ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการฯอีก เพราะมีผู้เสียผลประโยชน์ ทั้งภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พยายามให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโครงการฯ ซึ่งในช่วงแรกการดำเนินงานกับทุกหน่วยงานสอดคล้องไปด้วยกันอย่างดียิ่ง มีการทำงานร่วมกันทั้งทหารพราน นรข. และหน่วยงานอื่นๆ จนกระทั่งสามารถจับไม้พะยูงได้อย่างมากมายจากขบวนการลักลอบขนไม้พะยูงข้ามฝั่งแม่น้ำโขงประเทศเพื่อนบ้าน จนมีผลทำให้การค้าไม้พะยูงลดระดับการลักลอบค้าไม้พะยูงและยาเสพติด จนเป็นที่น่าพอใจ
เพราะการทำงานของโครงการฯ ท่านผู้หญิง อภิรดี  ยิ่งเจริญ  ประธานโครงการฯ ได้ทูลขอหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือต่างๆ ที่มีผู้น้อมเกล้าถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เก็บอยู่ในพระคลังหลวง พระองค์ท่านโปรดพระราชทานหนังสือเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวัดวาอาราม, สถานศึกษา, โรงพยาบาล และชุมชนต่างๆ ทางโครงการฯจึงจัดมอบถวายหนังสือไปตามวัดต่างๆ, โรงเรียน, โรงพยาบาล ดังที่กล่าวข้างต้น ไปตามจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ภาคเหนือบางจังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนและตอนล่างที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการทำลายป่า ภาคกลางบางจังหวัด ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรี ภาคใต้บางจังหวัด
ซึ่งการทำงานของโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ในการทำหนังสือพระราชทานเหล่านี้ไปยังจังหวัดต่างๆ โดยทางโครงการฯใช้ทุนส่วนตัวในการทำงานทั้งหมดโดยไม่มีการเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น
โครงการฯ ได้สร้างเครือข่ายของมวลชนไปยังจังหวัดต่างๆที่นำหนังสือพระราชทานไปมอบและถวายตามโรงเรียนและวัดต่างๆ ในการทำงาน โครงการฯจะทำงานในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยยึดหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้เกิดการแน่นแฟ้นระหว่างโครงการฯ และประชาชน ประชาชนมีความใกล้ชิดกับการดำเนินงานของโครงการฯ จนเป็นที่มาของการร้องทุกข์ ร้องเรียน และมีจดหมายร้องเรียนมายังโครงการฯ ให้ช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ในเรื่องขบวนการค้าไม้ ค้ายาเสพติดหรือแม้กระทั่งการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น เมื่อโครงการฯได้รับทราบข้อมูลมากมายจากชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้ผู้เสียผลประโยชน์ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ พยายามขัดขวางการทำงานของโครงการฯ หลังจากประสบผลสำเร็จได้ไม่นานก็มีการผลักดันทหารพรานชุดที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมออกไปจากพื้นที่อย่างไม่เป็นธรรม
ทำให้โครงการฯ ต้องทำงานตามลำพัง แต่โครงการฯไม่เคยย่อท้อต่อการบีบคั้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติมิชอบที่เอื้อประโยชน์ให้กับขบวนการลักลอบตัดไม้และยาเสพติด และผู้เสียผลประโยชน์ที่พยายามทำลายชื่อเสียงของโครงการฯ และกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานในโครงการฯให้ได้รับความเสียหาย แต่กลับทำให้การดำเนินงานของโครงการฯเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เมื่อได้รับรู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า รวมทั้งประชาชนที่เดือดร้อนจากลูกหลานติดยาเสพติด
การทำงานของโครงการฯ เข้มข้นขึ้นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโครงการฯกับประชาชนอย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้น  จึงได้จัดทำกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างโครงการฯ ชาวบ้านและวัดในพื้นที่ตลอดมา จนกระทั่งปัจจุบันโดยไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือที่ให้ความสำคัญที่จะมาร่วมงานในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโครงการฯพยายามเชิญทุกหน่วยงานเข้ามาร่วม จึงแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ซึ่งโดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬ  ไม่ให้ความสำคัญของภาคส่วนเอกชนอย่างเช่นโครงการฯ  (ของการพยายามเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติอีกทางหนึ่งในฐานะประชาชน) ทำให้ชี้ชัดว่ามีแนวโน้มที่มีข้าราชการในหน่วยงานของรัฐในภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬ มีการแอบแฝงในการกระทำผิดอยู่จำนวนมากและในระดับสูง ซึ่งตกอยู่ในอำนาจของผู้มีอิทธิพล นักการเมือง ในการกระทำความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่  ทางโครงการฯ มีความหวังว่าวันหนึ่งจะมีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการฯในการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะโครงการฯของเราไม่มีอะไรแอบแฝงในการกระทำความผิดและไม่เคยแอบอ้างสถาบันใดๆ ตามที่หน่วยราชการบางหน่วยงานพยายามสร้างภาพลักษณ์ในทางลบให้กับโครงการฯ แต่ท่านประธานโครงการฯ วางนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงานประการแรกในดำเนินงานในโครงการฯ คือ ห้ามแอบอ้างและใช้อำนาจ แต่ให้ทำงานในภาคส่วนเอกชนที่เป็นเศษเสี้ยวเล็กๆที่จะช่วยเหลือแผ่นดิน และสานต่อพระราชปณิธานในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศชาติให้ยั่งยืน
จากนั้น จึงเสริมสร้างการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้เรื่องป่าไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณค่าของไม้พะยูง ไม้สงวนต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนต้นไม้   เพิ่มป่าให้มากขึ้น  ส่วนในเรื่องของยาเสพติด  ให้มีการป้องปรามและเรียนรู้ในโทษของการติดยาเสพติด เพื่อหยุดยั้งการเสพและการค้าในเด็กและเยาวชนในชุมชนนั้นๆ  โดยเสริมสร้างคุณงามความดี  ให้ชุมชนเหล่านั้นมีความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมที่จะพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียงและมีความสุขต่อไป

Duron Harmon Authentic Jersey Brandon Sutter Jersey