คณะกรรมการ

คณะกรรมการ มูลนิธิพยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน

พลเอกหญิง ดร. ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ     
  ประธานกรรมการ

นายดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ
รองประธานกรรมการคนที่ ๑

ดร.กิตติเดช กิจมโนมัย
รองประธานกรรมการคนที่ ๒

นางสาวสุภัตรา เปรยเกิด
เลขาธิการและกรรมการ

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ
กรรมการ

นายนิธิ  ธนโกเศศ   
    กรรมการ

นายชาญชัย พิกุลนาควงศ์   
    กรรมการ

นายอภิชาติ บุญมา
กรรมการและเหรัญญิก

นางนภาพร พิกุลนาควงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก