ประธานมูลนิธิฯ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๒ แก่ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ (สกุลเดิม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) เป็นธิดาคนใหญ่ของ พลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (สกุลเดิม ณ นคร) มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๖ คน ได้แก่ 

๑.อธึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

๒.จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรีไทย

๓.พลโทอุทาร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตราชองครักษ์

๔.นายแพทย์เสนี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

๕.ณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง

๖.มณีรัตน์ มรรคดวงแก้ว อดีตเลขานุการกรมชลประทาน

ท่านผู้หญิงอภิรดี จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

ด้านชีวิตครอบครัว ท่านผู้หญิงอภิรดีสมรสกับอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตรธิดา ๔ คน ได้แก่ ๑.กรองใจ บุนนาค ๒.กุลศักดิ์ ยิ่งเจริญ
๓.กุลยา ฉิมคล้าย ๔.ดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ

ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นพระอภิบาล (พี่เลี้ยง) ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพระหว่างพ.ศ. ๒๔๙๕ – พ.ศ. ๒๔๙๘ และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๑ และเป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ดูแลงานภายในของพระองค์ด้วย