วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอกหญิง ดร. ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ สมุหราชองครักษ์พิเศษ ในรัชกาลที่ 9 พระอภิบาลในรัชกาลที่ 10 (ม.ว.ม.,ป.ช.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๒,ว.ป.ร.๒)ประธานมูลนิธิรักษ์ป่าพยุงไทยพยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน อายุ ๙๔ ปี
ณ ศาลา ๑๐๐ ปี ปิยมหาราชนุสรณ์วัดเบญจมราชบพิธ กรุงเทพฯ